Mar 22, 2012

high high high腦袋瓜需要被不時敲打....音符在水面上爆裂成火花!


點子被激盪!


桌面在跳動!


腳跟 腳尖 腳跟 劇烈晃動!


瓦斯爐上的情緒沸騰到最高點!今天........ . .. ...........

很不安分!