Aug 13, 2009

The journey in.....
Beautiful journey......in Taipei county ......Sun Chih

我還是在找我的舞台,一個故事場景......
如果,好久好久以後的一個烏雲天,有一隻酒醉的寄居蟹遺失了它的殼,在三芝的沙灘找了又找....找阿找... ...找不到它的家.. . . .. ......

No comments: